Beleid Veilig Sportklimaat/VOG NOC*NSF

Veilig sportklimaat

ZWC DTS  wil staan voor een veilig sportklimaat voor al haar leden. Wij volgen daarom de richtlijnen die door het NOC*NSF zijn opgesteld.

Preventief beleid seksuele intimidatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Een van de maatregelen die wordt aanbevolen door NOC*NSF en de KNVB ter preventie van seksueel ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen.

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag?
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven of een team begeleiden bij een sportvereniging.

Besluit Dagelijks Bestuur over VOG

Het Dagelijks Bestuur wil de veiligheid van haar leden zeer serieus nemen en heeft daarom besloten om van zowel de leden als niet-leden, die bij ZWC DTS werken met minderjarigen en/of met mensen met een verstandelijke beperking, een VOG te verlangen.

In het voorjaar van 2017 is het VOG project binnen DTS opgestart. De VOG is middels een bestuursbesluit verplicht gesteld voor alle trainers, begeleiders, commissieleden, bestuursleden, verzorgers etc. etc. Kortom voor alle vrijwilligers met een functie binnen DTS

Geen wantrouwen
Het invoeren van een verplicht VOG is geen kwestie van wantrouwen, maar een extra signaal dat we een veilig sportklimaat voor minderjarigen en kwetsbare groepen bij ZWC DTS zeer ter harte nemen.

DigiD nodig voor aanvraag VOG
Om elektronisch een VOG aan te vragen moet je beschikken over een DigiD. Een DigiD is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je kunt inloggen op websites van de overheid om zaken te regelen. Heb je nog geen DigiD, dan kan je die aanvragen via https://digid.nl/aanvragen.

VOG gratis
Voor de vrijwilligers van ZWC DTS is het verkrijgen van een VOG gratis.

Verkrijgen VOG

ZWC DTS vraagt, m.b.v. de bij haar bekende NAW- en persoonlijke gegevens van de vrijwilliger een VOG verklaring aan. De vrijwilliger ontvangt een email van Justis, welke per DigiD zal moeten worden bevestigd.

Justis beslist over verlenen VOG
Justis is de screeningsdienst van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie of je een VOG krijgt. Voordat een beslissing wordt genomen, wordt eerst je justitieel verleden gescreend. Je krijgt een VOG als uit het onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan. Is er wel sprake van strafbare feiten, dan beoordeelt Justis of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd. Zijn de gevonden strafbare feiten relevant voor het doel waarvoor de verklaring is aangevraagd, dan krijgt je geen VOG.

Origineel VOG afgeven
Binnen 2 tot 4 weken zal je, na goedkeuring van Justis de VOG per post ontvangen. Na ontvangst maak je een kopie voor je zelf en stuurt of geeft vervolgens het originele document aan de secretaris van het dagelijks bestuur:  Roel van Wijk, Kollergang 4, 1531 NH  WORMER

Archiveren VOG
ZWC DTS archiveert het VOG-document. Een gekopieerde of gescande VOG geldt niet als officieel document.

Geldigheidsduur VOG
De VOG is een momentopname en kent geen wettelijke geldigheidsduur. Bij ZWC DTS is besloten dat betrokkenen 1x per 3 jaar een nieuwe VOG dienen te overleggen en wel vóór 1 februari van het betreffende kalenderjaar.

Consequenties geen VOG
Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan een VOG- aanvraag mee te werken. Met ingang van het seizoen 2017-2018 stelt ZWC DTS het overleggen van een VOG echter verplicht aan de betreffende personen. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen derhalve met ingang van het seizoen 2017-2018 geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen en/of kwetsbare groepen aan de orde is.

Wat als VOG niet wordt toegekend
Voordat een VOG definitief wordt geweigerd, ontvang je eerst een voornemen tot afwijzen. Hierin staan de redenen van de voorgenomen afwijzing. Je kunt schriftelijk aangeven waarom je vindt dat je de verklaring wel moet krijgen. Als het definitieve oordeel alsnog negatief blijft, dan krijg je een afwijzende beschikking. Ook hier kun je nog bezwaar tegen aantekenen. Wanneer je uiteindelijk geen VOG kunt overhandigen aan ZWC DTS, dan is het aan jou om hierover een open gesprek met ZWC DTS aan te gaan.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op de websites
http://www.nocnsf.nl/vog
https://www.gratisvog.nl

Vragen
Als je nog vragen hebt, dan kan je die doorgeven aan secretariaat@zwc-dts.nl

Helaas kan een sporter wel eens in een situatie terechtkomen die als (seksueel) intimiderend kan worden ervaren. Dit komt helaas meer voor dan dat men wilt of verwacht. Als de sporter er mee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt.

Binnen ZWC DTS zijn hiervoor twee Vertrouwenspersonen beschikbaar:

 • Nol van der Linden (telefoon 06-53757453- en nvln@planet.nlemail Nol is 15 jaar Jeugd Wielrentrainer geweest, niet alleen binnen  DTS maar ook binnen de KNWU.
 • Jolanda Krijt telefoon 06-46597347- en email j.krijt@i-dt.nl.

Daarnaast is binnen de KNWU is een Vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Je kan hierop gratis een beroep doen. De KNWU-vertrouwenscontactpersoon is Mirjam Tuithof, telefoon: 030–7513324, 06–3092 1013 en email mirjam.tuithof@knwu.nl.

De Vertrouwenspersoon zal naar je verhaal luisteren en helpen te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden. De Vertrouwenspersoon kan tevens  helpen om een klacht in te dienen bij het bestuur van ZWC DTS, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan natuurlijk ook.

Tot slot vind je hieronder de elf gedragsregels, welke ZWC- DTS volgt. Deze gedragsregels zijn door het NOC*NSF opgesteld, waarmee wij de richtlijnen die door het NOC*NSF onderschrijven.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Naast deze gedragsregels kent ZWC DTS een aannamebeleid ten aanzien van begeleiders:

 1. Alle begeleiders kennen de gedragsregels met betrekking tot seksuele intimidatie, onderschrijven deze en leven deze actief na.
 2. Nieuwe begeleiders worden ingezet na overlegging van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).