Gegevens en Privacy (AVG)

 

Informatie over nieuwe regels persoonsgegevens AVP 

vanaf 25 mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene verorde-ning gegevensbescherming (AVG). 

In grote lijnen houdt het in dat personen geen nadeel ondervinden van het verzamelen, verwerken en ge-bruiken van hun gegevens. iedereen moet toestemming geven voor het verwerken van persoonsgegevens. 

Omdat ook ZWC DTS persoonsgegevens verwerkt treft u hieronder de benodigde informatie hierover aan. 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Dat zijn alle gegevens die iets over u. Bijvoorbeeld uw naam, adres of e-mailadres, geboortedatum, foto’s, video’s, enz. ZWC DTS verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect te maken hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van leden, donateurs, trainers, vrijwilligers, en sponsoren. We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens over bijvoorbeeld gezondheid of een straf-rechtelijk verleden van iemand. 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 

Alleen het Dagelijks Bestuur van ZWC DTS heeft toegang tot de gegevens. 

Registreren van lidmaatschap. 

Wanneer u lid wordt van ZWC DTS meld u zich aan via het aanmeldformulier https://zwc-dts.nl/wp-content/uploads/2016/02/Aanmeldingsformulier.pdf op onze website. We registreren uw gegevens ook bij de KNWU zodat u meteen ook een basislidmaatschap bij de KNWU heeft. 

Waarom verwerken wij uw gegevens? 

Wanneer u eenmaal ingeschreven staat, kunnen wij uw gegevens gebruiken bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over zaken betreffende de vereniging. 

Het versturen van nieuwsbrieven 

ZWC DTS verstuurt ongeveer 4 keer per jaar een nieuwsbrief via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn informa-tief en gericht op nieuws- en kennisdeling. 

Hoelang worden uw gegevens bewaard? 

Uw gegevens worden voor langere tijd zorgvuldig bewaard door ZWC DTS, en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging. Tenzij we uw gegevens op grond van wettelijke bepalingen langer moeten bewaren zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van 7 jaar. 

Uw rechten: 

Recht op inzage 

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij ZWC DTS zijn vastgelegd en worden bewaard. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar secretariaat@zwc-dts.nl U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens. 

Recht op rectificatie 

Zijn uw gegevens niet juist? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft te allen tijde het recht om uw gege-vens te laten aanpassen door ZWC DTS. 

Recht op overdracht 

Mocht u de gegevens die bij ZWC DTS zijn opgeslagen nodig hebben, in het geval u overstapt naar een an-dere vereniging, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient ZWC DTS al uw gegevens eventueel over te dragen aan u of aan de andere vereniging. 

Recht op wissen van gegevens 

Wilt u na het beëindigen van uw lidmaatschap niet langer dat uw gegevens bij ZWC DTS zijn vastgelegd? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. 

Recht op het indienen van een klacht 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat ZWC DTS niet op de juiste manier met uw privacy omgaat.