Page 6 - Opmaak 1
P. 6
6Ons be drij f bestaat si nd s 1933. Wij houden ons bezig me t in- en ve rkoop va n alle
soorten fe rro en non-ferro, papie r, en an der recyclebaa r afval.
He t tra nsport, evenal s het so rt eren en verwerken va n diverse soorten metaalafval is
onze belan grijkste bezighei d. Een groot deel van de industrie in deze regi o, maar ook
daar buiten, behoort tot onze klantenk ring.
Wij hechten aan betrouwbaarheid, goede afsprak en en snelle servi ce.
In dez e ti jd waar het mi lieu st eeds belangrijke r wordt is afvalscheid ing en het
herge bruik va n afv al stoffen van groot belang .
Wij dragen door een gericht e bedrijfsvoering, samen met onze relati es , bij aa n ee n
sc hone en leef bare toekom st.
Uiteraard beschikk en wij over alle benodigde verg unnin gen en zi jn we een
VCA gece rtificeer d bed rij f.


Adverten tie pl aatsen ?Per jaargan g (4 nummers):


1/8 pagina: € 60,-
1/4 pagina: € 120,-
1/2 pagina: € 240,-
1 pagin a: € 480,-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11