Page 5 - Opmaak 1
P. 5

5

Sport in Zaan stad


De afgel open vier jaar mocht ik weth ou -
der Sport in Zaan stad zijn , ee n prachtige
functie! Ik heb veel men se n, verenigingen
en sporten leren kennen en daardoor
weet ik nu beter wat er allemaal in Zaan -
stad te doen is. Dat is naast veel, voo ral
ook leuk. Kleine sp ortieve acties voor
jo ng en oud, grot e evenemen ten en spa n-
nende wedstrij den. Hier kun je het alle -
maal bele ven . Daar zetten veel best uren,
spo rters, tra iners, maar vooral ook een
groot lege r va n vrijwilligers zich voor in .
kampioenen af te leveren, zoals Niki Terpstra
Eén van de vrijwilligers die ik de afg elopen vier of Jip van den Bos. Daarmee laat de wi elerclu b
jaar heb ontmo et en die mij goe d is zi en dat ze bijna 90 jaar na haa r op richt ing nog
bijgebl even , is bij u allen beke nd, Bouk springlevend en vol ambitie zi t. Maar ja, jull ie
Sch ellinge rhou dt. Ik heb Bouk tijdens de Dikke zitte n natuurlijk ook wel midden in een
Banden rac e se ptemb er vorig jaar ontmoe t en prachti ge omgeving. De Zaanse veenweiden
was zeer onder de indru k va n zijn ent housi - en omli ggende polder landschapp en no digen
asme en goede cond itie. Om op 90 jarige wel uit voor een to ertoch t. En daarnaast zijn
leeftij d nog meerdere keren per we ek op de we ied er jaar natuurlijk gastheer van dé
fie ts te stappen is pure ins pir ati e. En dat hi j na klassi ek er, de ronde van Noord-Ho lland.
40 jaa r nog steed s jonger en weet te De bet rokkenheid van DTS bij deze en andere
enthousiasm eren voor de fietsspo rt is prachtig fietsto chten en wedstrijd en zetten Zaanstad op
om te zi en. Vrijwilliger s als Bouk, met ee n sport ief gebied goed op de kaart. Ik wil graa g
prachtige staat van dienst, zijn he t toe fje iedereen die hier een bijdrage aa n levert van
slagroom op de taa rt van een ve renig ing als harte danken. Laten we van het komende
DTS. Het valt trou wens wel op dat de seizoen, gezamenlijk, weer een prachtig
Zaans tre ek zo’n ro emrucht fietsverleden heeft . seizoen maken.
Wie kent Pie t de Wit, Cees St am of Bo uk nu
nie t? Maar ook in deze tijd weet DTS prach tige Ronald Oo tjers Weth ouder SportVo orwoor d bestuur


Bes te leden, sponsore n, adverteerders ons blijven staan en dat is een die rbare
en leden van de Club van 100 con statering. We spreken dan ook van een
echte DTS-familie.
In de ze seizoenwaa ier vo or 2010 ste lt DTS zich Met ee n nieuw op te zet te n co mmissie
aa n u voor. Het glorieu ze verleden van onze Spon soring , PR en Publiciteit, willen we de
club vermengt zich pijn loos met de banden met sponsors, advert eer ders, pers en
succe ssen van het hed en en da t wor dt in dez e belan gstel lenden nog meer intens iveren.
uitgave wee rspieg eld . We heb ben enkele
renners die uitkomen in de hoogst e regi onen Het is de taak van het bestuur om er voo r te
van het wielrennen namelij k de UCI Pro Tour. waken dat de huidi ge omst andigh eden zo
Da arna ast zijn er in alle geleding en binn en blijv en en waar mogelijk verbeteren. Dat do en
onze vereniging re nners die zich zo wel wij met veel pl ezier en vertrouw en . We blijven
internat ionaal, na tiona al als regio naal echte r zo eken naar medewerkers die ons
onderscheiden. wille n steunen. Die met hun enthousiasme
wille n bijdragen aan wat goed voor de club is.
De jeu gd van DTS gro eit nog steeds in aantal. DTS is van ons all emaal!
Vrijwel ied ere jeugdtraining word goed bezocht
en waa r wij ook zijn, altijd lopen we Wij wensen u veel plezier bij het doo rbl aderen
enthousiaste DTSers tegen het lijf. Onz e clu b en lez en van deze speciale uitga ve van
van honderd gr oeit gestaag. Het valt on s De Waaier.
bovendien op, dat de spo nsoren ook in de ze
minder e econ omische per iod e vier ka nt ach te r Het be stuur van Z.W.C. DTS
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10