Page 4 - Opmaak 1
P. 4

4Tegelhandel en Zetbedrijf Gebr. Troost Het bedri jf is opgericht door Ari e Kr ijt in de
Troost tegelze tt ers is al sinds 1957 ac tief in het jaren 50, en door zijn zoo n Rob Krij t, die al in
een vroeg st adium in het bedrijf was
leveren en aanbrengen van tegels. Alle teg el-
opg enome n, in de jaren 80 overgenomen .
werkzaamheden worden door eigen
Inmiddels wo rdt het bedrijf med e ondersteund
vakmensen aa nge br acht. Tevens is het een door de zo nen van Rob Krijt, een echt
een gece rt ifice erd leerbedrijf. familiebedrijf dus. De werkzaamheden be staan
In de showroom aan de zuiddijk 101 in uit renovati e, verbo uw maar oo k veel
Zaandam kunt u terecht voo r de nie uws te nieuwbouw. De kennis en ervaring maar vooral
cre atieve en flexibele manier van werken dragen
te geltrends . Wilt u echt iets spec iaal s en
bij aan he t succes. De werkzaamheden
on der scheidends, dan kunt u altijd terec ht,
vin den plaat s in de randstad en door het
en zij make n een pas se nde offerte. gehele he le land.De Op den Velde Groep, opgeric ht in 1921, is een Onder staand een aant al sl eutel kenmerken van
handelsonde rne ming met een zeer br eed on ze organi sati e :
producte n assortime nt, ge dra gen door vee l kennis • Ongeke nd bree d productena ssort iment
en toegev oe gde waar de . Wat beg on met handel in • Ondersteuni ng door produc tsp ecialisten
oliepr oducte n en fabricage van lederen aandrijf - • Landeli jk actief
riemen, is uitgegroe id tot een prof ess ionele • Magazi jnservi ce
ondern eming met tw ee ker nacti viteiten, • 24 uu r servi ce
te weten : • E- procurement oplossingen
• Op den Velde industr ie BV • Ui tgekiende voo rraad voor snelle
• Op den Velde staal BV lever tijde n.

Vanuit zes locati es wor dt de industri e landelijk Gecom ple tee rd met een groep zeer gemoti veerde
bed iend. Mede dankzij het ongekend bred e medewerke rs die met veel kennis en erv aring
producte nass ortiment, ondersteund do or louter voo r U, op maat, de juiste te ch nisc he en
A-mer ken, is Op den Velde Uw ideale MRO logistieke oplossingen verzorge n, zijn wij voor U
(Ma intenance, Repair en Operational ) partner . de ideale ma rkt plaats der te chniek.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9